Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence: “21 điều tin Chúa, cuộc sống và chính trị”

Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence: “21 điều tin Chúa, cuộc sống và chính trị”

Mike Pence will become our new Vice President when Donald Trump is sworn in as the President of The United States on 20 January 2017. Pence is a devout Christian, and has spoken about his personal faith journey numerous times both throughout the campaign and since Trump’s election victory. It is a real encouragement for a lot of American Christians that Pence will be taking such high office.

We have put together 21 of his best quotes on some of the most contentious issues of our day.

Mike Pence sẽ trở thành Phó Tổng Thống của chúng ta khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 01 năm 2017. Pence là một Kito hữu tín đạo, và đã nói về cuộc hành trình đức tin cá nhân của mình 2 lần trong suốt chiến dịch bầu cử kể từ chiến thắng của Trump. Nó là một sự khuyến khích chân thực cho nhiều người Mỹ tín hữu tinh thần Kito hữu rằng Pence sẽ được nhậm chức cao như vậy.

Chúng tôi cũng đã đặt ra 21 tiêu chí tốt nhất về những vấn đề gây tranh cãi nhất của thời đại chúng ta.

trump-pence

1. On abortion / Nạn phá thai
“The sanctity proceeds out of the belief… that ancient principle where God says “before you were formed in the womb I knew you,” and so for the first time in my public life I sought to stand with great compassion for the sanctity of life.”

“It all, for me, begins with cherishing the dignity, the worth, the value, of every human life.”

“Các thánh sứ tiến ra khỏi niềm tin… rằng nguyên tắc cổ xưa nơi Thiên Chúa nói “trước khi bạn được hình thành trong bụng mẹ tôi biết bạn,” và như vậy lần đầu công khai cuộc đời tôi tôi tìm cách đứng với lòng đại bị bất khả xâm phạm của cuộc sống”

“Tất cả, đối với tôi, bắt đầu với thương yêu nhân phẩm, giá trị, giá trị, của cuộc đời mỗi con người.”

2. On treating people with respect / Đối xử tôn trọng giữa mọi người
“My Christianity, first and foremost, governs the way that I try to deal with people.”

“Thiên Chúa của tôi, đầu tiên và trước hết, điều chỉnh cách thức mà tôi cố gắng để giao tiếp với mọi người.”

3. On freedom of religion / Tự do tôn giáo
“The United States cannot and should not discriminate on the basis of religion. The free exercise of religion is at the very heart of our constitutional guarantee for all persons of this country.”

“Mỹ không thể và không nên phân biệt đối xử trên nền tảng cơ bản của tôn giáo. Sự tự do thực hành của tôn giáo là trái tim của bản hiến pháp chúng tôi đảm bảo cho tất cả mọi người của đất nước này.”

4. On leadership / Tiêu chí lãnh đạo
“I believe in servant leadership, and the servant always asks, ‘Where am I needed most?'”

“Tôi tin vào những lãnh đạo vì dân, và họ luôn hỏi “Ta phải đứng ở đâu là cần thiết nhất?”

5. On his conversion to Christianity / Chuyển niềm tin đối với Kito giáo
“My faith became my own when I made a personal decision to trust Jesus Christ in my freshman year in college. That night, my heart was literally broken wide with gratitude and joy. When I came to realize that what happened on the cross, in some small measure, happened for me.”

“Standing at a Christian music festival in Asbury, Ky., in the spring of 1978, I gave my life to Jesus Christ, and that’s changed everything.”

“Đức tin của tôi đã trở thành của riêng tôi khi tôi thực hiện một quyết định cá nhân là tin tưởng vào Chúa Jesus Kito trong năm thứ nhất đại học. Đêm đó, trái tim như vỡ òa với lòng biết ơn và niềm vui. Khi tôi đã nhận ra những gì đã xảy ra trên thập tự giá, trong những điều nhỏ bé tôi cảm nhận được.”

“Đứng giữa lễ hội âm nhạc Christian tại Asbury, Ky,. mùa xuân 1978, tôi đã trao cuộc sống của mình cho Chúa Jesus Kito, mọi thứ đã thay đổi từ đó.”

6. On the Church / Giáo Hội
“The truth is that the strength of our nation has come out of our communities of faith. Throughout our history, it has been the voices of faith that have driven our nation to a more perfect union.”

“Sự thật là sức mạnh của dân tộc chúng ta đã vượt qua khỏi cộng động của đức tin chúng ta. Trong suốt lịch sử, nó đã được cất tiếng nói bằng đức tin và dẫn dắt dân tộc chúng ta đến một liên minh hoàn hảo hơn.”

7. On prayer / Cầu nguyện
“Pray for our country. Pray, not that God would be on our side, but that we would be on his side. Pray that America will once again stand tall, stand strong.”

“Hãy cầu nguyện cho đất nước chúng ta. Hãy cầu nguyện, không phải là Thiên Chúa đến với chúng ta, mà là để chúng ta sẽ đứng về phía Ngài. Hãy cầu nguyện rằng nước Mỹ sẽ lại một lần nữa đứng cao hơn, mạnh mẽ hơn.”

Republican presidential candidate Donald Trump (L) and vice presidential candidate Mike Pence pray at a campaign event in Roanoke, Virginia, U.S., July 25, 2016. REUTERS/Carlo Allegri

Republican presidential candidate Donald Trump (L) and vice presidential candidate Mike Pence pray at a campaign event in Roanoke, Virginia, U.S., July 25, 2016. REUTERS/Carlo Allegri

dantriviet lược dịch.

Còn tiếp …

All donation and support for dantriviet.org please contact to PayPal email: dantriviet.org@gmail.com

Mọi sự góp sức ủng hộ cho dantriviet.org vui lòng gởi đến PayPal email: dantriviet.org@gmail.com

Gửi bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này

avatar
wpDiscuz